تعوض کاهش دور دو تسمه سازمان آب مشیریه

کارفرما

سازمان آب مشیریه

 

مدل برج خنک کننده

برج خنک کننده 125 تن مخروطی جریان مخالف

 

کارهای انجام شده

تعویض کاهش دور 2 تسمه برج خنک کننده 125 تن مخروطی