فن کویل زمینی

نام محصول: فن کویل (زمینی)

مدل: 
200 الی 1000
مورد استفاده: 
در مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی