کندانسور هوایی

نام محصول: کندانسور هوایی

مدل: 
2 الی  900 تن تبرید
مورد استفاده: 
در مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی