ایرواشر

نام محصول: هواساز (ایرواشر)

مدل: 
2000 الی 45000 CFM
مورد استفاده: 
در مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی