فن کویل کانالی(داکتد)

نام محصول: فن کویل کانالی

مدل: ظرفیت800 الی cfm2000

مورد استفاده: در مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی